Over ons

Organisatie

Raad van Toezicht
Het toezicht binnen LMC Voortgezet Onderwijs wordt uitgevoerd door de Raad van Toezicht. Deze raad bestaat uit zes personen. Eén van hen is op bindende voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad benoemd. De Raad van Toezicht houdt niet alleen toezicht op het functioneren en het beleid van het College van Bestuur, maar ook op de gang van zaken binnen de stichting en haar scholen. De Raad van Toezicht adviseert en controleert en is de werkgever van het College van Bestuur.

De volgende personen vormen de Raad van Toezicht:  
Dhr. A.H. Lieftinck, voorzitter  
Dhr. B.R. van Holten
Dhr. M. Broekema 
Mevr. E.M. Branderhorst
Mevr. F.M. Russel
Mevr. H.W. Vogels

College van Bestuur
LMC Voortgezet Onderwijs wordt bestuurd door een College van Bestuur. Het college bestaat uit de heer M. Otto (voorzitter) en de heer R. Elgershuizen (lid). Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de organisatie. Met de directeuren wordt het beleid van de organisatie ontwikkeld en worden plannen opgesteld. Het College van Bestuur stuurt de directeuren van de scholen aan en geeft leiding aan het stafbureau.

Het stafbureau bestaat uit verschillende afdelingen:

Onderwijs & Kwaliteit (O&K): dhr.F.J. Ars
Deze afdeling houdt zich bezig met: onderwijsbeleid, Onderwijsinspectie, kwaliteitszorg, bovenschoolse zorg en applicatiebeheer Magister

Control & Financiële zaken (C&FZ): mevr. M. van Bergem
Deze afdeling houdt zich bezig met: control op financiën en processen, P&C-cyclus, financieel beleid, treasury, advies en financiële administratie

Algemene Zaken & PR/Marketing (AZ & PR): dhr. M. Kocken
Deze afdeling houdt zich bezig met: afstemming beleidssamenhang, vertaling OCW-beleid, juridische zaken, communicatie, pr, marketing en bestuurssecretariaat

Digitale Zaken (DZ): dhr. E. van der Lee
Deze afdeling houdt zich bezig met: netwerkbeheer, systeembeheer, (beleid) bestuurlijke informatievoorziening en ICT & onderwijs

Human Resource Management (HRM): dhr. M. Kocken
Deze afdeling houdt zich bezig met: personeels-, advies- en organisatiebeleid, professionalisering, arbo, en personeels- en salarisadministratie

Huisvesting & Facilitair (H&F): dhr. P. van den Kerkhof
Deze afdeling houdt zich bezig met: huisvesting, onderhoud, inkoop, veiligheidsbeleid, arbo en BHV

Medezeggenschap
De MR-structuur is een afspiegeling van de zeggenschapsstructuur, die is vastgelegd in het organogram van LMC Voortgezet Onderwijs. In deze structuur zijn beleidsmakende aspecten neergelegd bij het College van Bestuur, voor de kader stellende LMC-zaken is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad gesprekspartner.

Dagelijks bestuur GMR
Dhr. F. Tieman, secretaris
Dhr. J. Slagboom, penningmeester
Dhr. J.W. Broeders, voorzitter
Mevr. S. Autar, secretaris

Organogram >>

Het beleid van LMC Voortgezet Onderwijs is vastgelegd in het visie- en meerjarenbeleid. In dit strategisch beleidsplan laten we zien wat de doelen voor de komende vier jaar zijn en welke resultaten wij verwachten.
Bekijk hier het gehele visie en meerjarenbeleid >>

Top